Kotelny a výměníkové stanice

Kotelny a výměníkové stanice mají za úkol zajistit a dodat požadované množství tepla pro vytápění, dodat dostatek tepla pro technologické celky (VZT), popřípadě vyrobit teplou užitkovou vodu. Provoz těchto objektů by měl být bezpečný a zcela bezobslužný.

Řízení zdroje tepla

Pro řízení zdroje tepla je vhodný systém CRASSUS, který zajišťuje řízení kotlů a jejich střídání včetně vyhodnocení provozních motohodin, hlídá celkové zabezpečení (únik plynu, přehřátí prostoru, zaplavení, havarijní tlak v systému, havarijní teploty apod.). Provádí automatickou regulaci malé kotelní smyčky proti zamezení nízkoteplotní korozí kotlů, regulaci čerpadel primárního okruhu na konstantní diferenční tlak popř. na tlak v systému. Vyhodnocuje a reguluje množství vody v systému, přenáší údaje o vyrobeném teplu a vyhodnocuje veškeré poruchové stavy. Poruchy jsou vyznačeny na displeji řídícího systému s krátkým návodem pro obsluhu, jak danou poruchu odstranit. Komunikuje s dispečerským pracovištěm kde přenáší veškerá potřebná data nutná pro obsluhu a pro úsporný a ekonomický provoz zařízení.

Výměníkové a předávací stanice

CRASSUS je vhodný i pro řízení výměníkových a předávacích stanic v jednotlivých objektech. Řídí ohřev TUV a ÚT pro objekt, diferenční tlak předávací stanice. Sleduje celkové zabezpečení předávací stanice, vyhodnocuje poruchové stavy, přenáší údaje o spotřebě tepla a může komunikovat s dispečerským pracovištěm. Výhodou systému je možnost volby řízení ekvitermní regulace a to pomocí snímače venkovní teploty, který je umístěn na dané výměníkové, nebo předávací stanici, ale také pomocí snímače teploty na jakékoliv jiné zvolené výměníkové stanici nebo kotelně.

Výměníkové a předávací stanice

Na monitoru dispečerského pracoviště je zobrazená mapa obce s vyznačením předávacích stanic. Schématicky jsou vyznačeny i trasy primárního vedení. Kliknutím myši na příslušnou ikonu předávací stanice nebo zdroje tepla se celková technologie zobrazí v grafickém provedení. V případě menších aplikací jsou jednotlivé kotelny, nebo výměníkové stanice zařazeny do jednotlivých záložek (oken). Přehledně je zobrazen celkový stav technologie (čerpadla – běh, nebo zastavení, poloha ventilů nebo mixů, běh kotlů – účinnost popř. otevření hořáků, motohodiny, okamžitý stav průtoku média a množství vyrobeného tepla, stav média v expanzní nádobě, diferenční tlak a tlak systému priméru, nahřáti TUV, poruchové stavy apod. Tato data se archivují a údaje o vyrobeném teplu slouží jako podklad k fakturaci. Archivace se může provádět až na několik let a údaje se mohou zobrazit a vytisknout pro kterýkoliv den, hodinu i minutu. Pomocí dispečinku je možné provádět různé úpravy systému a jeho optimální nastavení. Systém je volně programovatelný takže optimalizaci je možné provádět velmi jednoduchým způsobem pro jakékoliv regulované místo.

Galerie